ஞாயிறு, 13 மார்ச், 2016

வினா - விடை
அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம்..!!
    
   1.பேராழி என்பது ஒரு வகையான “ஓகேனஸ்” இது எந்த         சொல்லிருந்து உருவாக்கப்பட்டது?
   
      அ)வடச் சொல்    ஆ)கிரேக்கச் சொல்


இவற்றில் எது சரியான விடை முதலில் கூறுபவர்களுக்கு இதைப்பற்றி ஒரு அருமைன தகவல் தெரிவிக்கப்படும்.

2 கருத்துகள்:

  1. பதில்கள்

    1. விடையை கூறியதற்கு நன்றிங்க ஐயா……
      பேராழி என்பது ஒரு கிரேக்கச் சொல் “ஓகேனஸ்” இவ்வகையான பேராழிகள் என்பது ஓர் உவர் நீரின் பெரும் பகுதி மற்றும் நீர்க்கோளத்தின் முதன்மையான கூட்டமைப்பாகும்.

      நீக்கு