சனி, 18 ஏப்ரல், 2020

வேதம்

வேதம் கூறும் பொருள்
வேதத்தில் கூறப்படும் உண்மைப் பொருள் மூன்று.
தொன்மை மிக்கவை
தோற்றம் இல்லாதவை
பதி, உயிர்க்கூட்டங்கள்,பாத்தளைகள்
என்பன.

நம்பிக்கை

கடலிலிருந்து எழுந்து ஆர்ப்பரித்து
வரும் அலைக்கோ கரையை கடப்போம் என்ற நம்பிக்கை !

கரையில் நிற்கும் மனிதனுக்கோ அது கரையை கடந்து வராது என்ற நம்பிக்கை !

நம்பிக்கை முரண்படலாம்...

ஆனால் நம்பிக்கையின்றி
வாழ்க்கை சுழற்சி ஆகாது...

வியாழன், 16 ஏப்ரல், 2020

மனைவி

மனைவி என்ற சொல்லுக்கு வழங்கப்படும் வேறு பெயர்கள்.
1துணைவி 2.கடகி 3.கற்பாள் 4.காந்தை
5.வீட்டுக்காரி 6.கிழத்தி 7.குடும்பினி 8.பெருமாட்டி 9.இல்லத்தரசி 10.வதுகை 11.வேட்டாள் 12.உவ்வி 13.சீமாட்டி 14.தலைமகள் 15.தாட்டி 16.தாரம் 17.நாச்சி 18.பரவை 19.பெண்டு 20.இல்லாள் 21.மணவாளி 22.மணவாட்டி 23.பத்தினி 24.தலைவி 25.அன்பி.

புதன், 15 ஏப்ரல், 2020

மாதவி ஆடிய பதினொரு வகை ஆடல்கள்:
1.பாண்டரங்கம்
2.கொடுகொட்டி
3.மரக்கால்
4.பாவை
5.துடி
6.குடை
7.அல்லியம்
8.குடம்
9.மல்
10.பேடி
11.கடையம்

இந்திய மண் வகைகள்

மணல்
வண்டல் மண்
சதுப்பு மண்
செம்மண்
கரிசல்மண்
மலை மண்

செவ்வாய், 14 ஏப்ரல், 2020

கல்வி

நல்ல மனிதர்களுடன் பழகும் அனுபவமும் ஒருவிதமான கல்விதான். (கலாமின் திருப்புமுனைகள், பக்கம் 104).

இடையூறுகளுக்கு எஜமானனாகு

இடையூறுகள் உனது தலைவனாக மாறி உன்னை அதிகாரம் செய்ய அனுமதித்துவிடாதே. நீ அவற்றின் எஜமானனாக மாறி அவற்றை உன் கட்டுப்பாட்டிற்குள் வைத்துக்கொண்டு வெற்றியடை. - சதிஷ் தவன்.
(கலாமின் திருப்புமுனைகள், பக்கம் 101)

திங்கள், 13 ஏப்ரல், 2020

பதி
பதி என்பது படைத்தல் காத்தல்
அழித்தல் மறைத்தல் அருளல் என்னும்
ஐந்தொழிலைச் செய்யும் நீலகண்டனாகிய சிவம் எனப்படும்.