ஞாயிறு, 9 ஏப்ரல், 2023

*பட்டாம்பூச்சி*

 
அகபடாதது என்கையில் அகபட்டு மழலைக்கு பட்டாம்பூச்சியை கையில் பிடித்து விட்டேன் என
கொண்டது என
கொள்ளை சந்தோஷம்...
பிடித்து பறக்க விடும் பட்டாம்பூச்சியோடு சேர்ந்து பறக்கிறது சில கவலைகள்...!
       -ம.சன்மதி   II-BSC CS  Ksrcasw