ஞாயிறு, 28 பிப்ரவரி, 2021

வாழலாம் வா

வாழ்க்கையில் எதிர்ப்பார்த்து வாழாமல்
வாழ்க்கையின் எதார்த்ததுடன் வாழுங்கள்
வாழ்க்கையின் அழகு புரியும்

சனி, 27 பிப்ரவரி, 2021

Query

 Disparty people!with


Discrepancy embodiment,

Quarreled day and nights!

Turned heaven in the bloom!

Discrepancy turned to Consistency,

Together 'conspiracy made by blood bond'

Will they reach accomplished end?

வியாழன், 11 பிப்ரவரி, 2021

மறுக்கும் கண்கள்

கையில் தேநீர் இல்லை என்றால்
கண்கள் கூட வாசிக்க மறுக்குமாம்
செய்தித்தாளை!!!!
நானும் அப்படிதான் !!!!
நீ இல்லை என்றால் நானும் 
சுவாசிக்க மறுத்து விடுவேன்!!!
ஆனால் ஏனோ‌ தெரியவில்லை ??
நான் சுவாசிப்பதை மறுத்தும்
நீ என்னை நேசிப்பதை வெறுத்து 
வேற்றிடம் சென்றுவிட்டாய்!!!
திங்கள், 8 பிப்ரவரி, 2021

ஓய்வு

ஓய்வும் ஒரு நாள் சலிக்கதான் செய்கிறது !!!!!
ஒரு வேலையும் செய்யாமல் 
உணவு உண்ணும் போது!!