ஞாயிறு, 9 ஏப்ரல், 2023

*பட்டாம்பூச்சி*

 
அகபடாதது என்கையில் அகபட்டு மழலைக்கு பட்டாம்பூச்சியை கையில் பிடித்து விட்டேன் என
கொண்டது என
கொள்ளை சந்தோஷம்...
பிடித்து பறக்க விடும் பட்டாம்பூச்சியோடு சேர்ந்து பறக்கிறது சில கவலைகள்...!
       -ம.சன்மதி   II-BSC CS  Ksrcasw

வெள்ளி, 20 ஜனவரி, 2023

தை மாத மேகமே!

தைமாத மேகமெனத்
  தவழ்ந்தாடும் பூங்கொடியே
கையோடு நீ இணைந்தால்
கற்பனைகள் ஊறுமடி!

முக்காடு நீக்கியுள்ளேன்
  முகநிலவைப் பார்த்த பின்பு
எக்காடு வந்தாலும்
ஏக்கமெனக் கில்லையடி!

ம.சன்மதி II-BSC CS  Ksrcasw