வியாழன், 25 மார்ச், 2021

எண்ணுவாயா??

என்னை எண்ணாமல் சென்ற
என் என்னவளே!!!
என்றாவது என்னை எண்ணுவாயென்றே 
என்றும் உன்னை எண்ணியே
காத்திருக்கிறேன்??