வெள்ளி, 4 மார்ச், 2016

தொகுக்கப்பட்ட விவரங்களின் முகடு

Image result for முகடு


           தொகுக்கப்பட்ட விவரங்களின் முகடு
இம்முறையில் முகடு கண்டறிய விவரங்களை ஏறுவரிசையில் எழுத வேண்டும். அதில் பெரிய மதிப்புக் கொண்ட பிரிவு, முகட்டுப் பிரிவு எனப்படுகிறது. இதில் உள்ள மாறியின் மதிப்பு முகடு எனப்படும்.
கூலி                                250       300      350       400     450     500
தொழிலாளர்களின்
எண்ணிக்கை
                   10   15   16    12   11   13

கூலி                   தொழிலாளர்களின் எண்ணிக்கை

250                  10

300                  15

350                    16

400                  12

450                  11

500                  13

மேற்கண்ட அட்டவணையில் இருந்து மிகப்பெரிய நிகழ்வெண் 16 ஆகும். இதற்கு ஏற்ற மாறியின் மதிப்பு 350
                           
                             முகடு = 350

வெப்பநிலை     36 32.4 34.6 36.9 38.7 40
நாட்களின்       7   2   6   4   8   3 முகடு காண்க

எண்ணிக்கை

2 கருத்துகள்: