ஞாயிறு, 6 மார்ச், 2016

துர்தேவதை

       Image result for துர்தேவதை

நெமிலிஸிஸ்  என்றால் துர்தேவதை என்று அர்த்தம். கிரேக்கக் கடவுளின் பெயர். பொதுவாக நம்முடைய பிரபஞ்சத்தில் பல இரட்டை நட்சத்திரங்களை காணலாம். அவ்வாறு நம்முடைய சுரியனுக்கும் இன்னொரு துணை நட்சத்திரம் எங்கோ பக்கத்தில் இருக்கிறது. அதை பார்க்க முடியவில்லை. ஏனென்றால் அது தன்னுடைய சக்தி முழுவதையும் தீர்த்துவிட்டு தற்போது ஒரு வெள்ளைக் குள்ளனாக அல்லது பழுப்பு குள்ளனாக ஆகியிருக்கும். அது வியாழனைப்போல ஒரு பத்து மடங்கு நிறை இருப்பதாக இருக்கும்.

நம் சுரியன் பால் வீதி பாதையில் 20 கோடி வருடங்களுக்கு ஒரு முறை சுற்றி வரும்போது சுரியனும் இந்த துர்தேவதையும் ஒன்றையொன்று ஒரு முறை சுற்றி வரும் என்று விஞ்ஞானிகளில் சிலர் நம்புகிறார்கள். இது சுரியனுக்கு அருகில் வரும்போது ஒரு ஒளி ஆண்டு தூரத்திலும் மிக தூரத்தில் செல்லும்போது 2.4 ஒளி ஆண்டு தூரத்திலும் சுற்றி வருவதாக சொல்கிறார்கள்.


இதனுடைய சுற்றுப் பாதை காரணமாகவே யுரேனஸ் போன்ற கிரகங்களில் தடுமாற்றமும், ஆஸ்டராய்டுகள் போன்றவை எதிர்பாராத நேரத்தில் தாக்குதல் நடப்பதாகவும் ஒரு நம்பிக்கை உண்டு. ஆனால் இதுவரை இத்தகைய துர்தேவதை இருப்பதற்கான எத்தகைய சான்றும் அறியப்படவல்லை.

1 கருத்து: