வியாழன், 5 செப்டம்பர், 2019

நம்பிக்கை நிறைந்த ஒருவர் யார் முன்னேயும் எப்போதுமே மண்டியிடுவது இல்லை.

1 கருத்து: