வெள்ளி, 6 செப்டம்பர், 2019

அழுவதும் தவறில்லை
விழுவதும்தவறில்லை
ஆனால் அழுதபின்
சிரிக்காமல் இருப்பதும்
விழுந்தபின் எழாமல்
இருப்பதும்தான் தவறு

1 கருத்து: