வியாழன், 5 செப்டம்பர், 2019

கற்றுக்கொடுப்பதற்கும்
கற்றுக்கொள்வதற்கும்
இயலாத சமுதாயம்
மண்ணில் இருந்தால் என்ன?
மண்ணில் வீழ்ந்து புதைந்தால் என்ன?

ஆசிரியர் தின வாழ்த்துகள்!

2 கருத்துகள்: