வியாழன், 19 செப்டம்பர், 2019

முருகநாயனார் சிவபெருமானுக்கு நால்வகைப் பூக்களைக் கொண்டு(கோட்டுப்பூ, கொடிப்பூ,  நீர்ப்பூ, நிலப்பூ) மாலை சூட்டி வழிபாடு  செய்தார்.

2 கருத்துகள்: