புதன், 18 செப்டம்பர், 2019

அப்பா

வெளுத்துப்போன சட்டையில்
வெள்ளை வெள்ளேற்னு தெரியரார் என் அப்பா

1 கருத்து: