வெள்ளி, 20 செப்டம்பர், 2019

தேவை

அதிகம் பேசாதே
அடக்கம் தேவை
விவாதம் செய்யாதே
விவேகம் தேவை
தயக்கம் காட்டாதே 
தைரியம் தேவை
எதையும் எண்ணாதே
எளிமை தேவை
அலட்சியம் கொள்ளாதே
ஆற்றல் தேவை
முயற்சியை விடாதே
பயிற்சி தேவை
இவை எதையும் மறந்துவிடாதே
ஏனெனில் 
வாழ இவையே தேவை....!!!!!!!!!

ப.லட்சுமிப்பிரியா
இளங்கலை மூன்றாமாண்டு ஆங்கிலம்

2 கருத்துகள்: