வெள்ளி, 20 செப்டம்பர், 2019

கலாம்

உன் உயிர் விண்ணுக்கு
உன் உடல் மண்ணுக்கு
உன் உயிர் காற்றுக்கு
உன் பகை நெருப்புக்கு

1 கருத்து: