வியாழன், 19 செப்டம்பர், 2019

எல்லாம் தெரியும் என்று
குழப்பத்துடன் இருக்காதே,
எதுவும் தெரியாது என்று
தெளிவோடு இரு..

1 கருத்து: