வியாழன், 12 செப்டம்பர், 2019

நீங்கள் சூரியனைப் போலப் பிரகாசிக்க வேண்டுமானால்  முதலில் சூரியனைப் போல எரிய வேண்டும்.. 

1 கருத்து: