வியாழன், 5 செப்டம்பர், 2019

நமது பிறப்பு ஒரு சம்பவமாக இருக்கலாம். ஆனால் இறப்பு ஒரு சரித்திரமாக இருக்க வேண்டும்... அப்துல் கலாம் 

1 கருத்து: