ஞாயிறு, 15 செப்டம்பர், 2019

உன்னை வீழ்த்தும்
அளவிற்கு விதிகள்
எழுதப்பட்டிருந்தால்...
விதிகளை வீழ்த்தும்
அளவிற்கு வழிகளும்
நிறுவப்பட்டிருக்கும்..

1 கருத்து: