வியாழன், 25 பிப்ரவரி, 2016

கூட்டு சராசரி


கூட்டுசராசரி;
கண்டறிந்த மதிப்புகளின் கூட்டுத் தொகைக்கும், மதிப்புகளின் எண்ணிக்கைக்கும் உள்ள விகிதத்தைக் கூட்டுச் சராசரி என்கிறோம்.
நேரடி முறையில் கூட்டுசாராசரி;
X    5  10 15 20 25 30
F    4  5  7  4  3  2

x        f            fx

 5       4           20
10       5           50
15       7          105     
20       4           80
25       3          75
30       2          60
       N= 25         = 390

கூட்டுசராசரி    = 390\ 25
கூட்டுசராசரி    = 15.6

இதே போல் இந்த மதிப்புக்கு கூட்டுச் சராசரி கண்டுபிடியுங்கள்.
x  15 25 35 45 55 65 75 85
f   12 20 15 14 16 11 7 8

முயற்சி செய்யுங்கள் இதற்கான விடையை நாளை பார்க்கலாம்.

2 கருத்துகள்: