வியாழன், 18 பிப்ரவரி, 2016

வெற்றி..!!!

                           அழகு      தோற்றத்தில்     இல்லை,  கண்ணில்      இருக்கிறது!

வெண்மை   பாலில்     இல்லை,  மனதில்      இருக்கிறது!

இயக்கம்      செயலில்      இல்லை,  சிந்தனையில்      இருக்கிறது!

ஆக்கம்   உழைப்பில்  இல்லை,  நம்பிக்கையில்      இருக்கிறது!

ஒளி உலகத்தில் இல்லை,      உள்ளத்தில்      இருக்கிறது!


தோல்வி இழப்பதில்   இல்லை,  நினைப்பதில்      இருக்கிறது!

4 கருத்துகள்: