புதன், 11 அக்டோபர், 2017

அமிலம்

பார்ப்பதற்கு
வேண்டுமானால்
சாதாரண
தண்ணீராக
தெரியும்.....
தொட்டு
பார்த்தவர்களுக்கு
மட்டுமே
அதன்
வீரியம்
என்னவென்று
புரியும்....

# அமிலம் #

----மு. நித்யா.

2 கருத்துகள்: