சனி, 21 அக்டோபர், 2017

பாதுகாப்பு:

மெதுவாக பேசு!
அது உன் ரகசியத்தை பாதுகாக்கும்.

தர்மம் செய் !
அது உன் செல்வத்தை பாதுகாக்கும்.

நல்லெண்ணத்தை கொண்டிரு !
அது உன் நடத்தையை பாதுகாக்கும் .

உண்மை சொல் !
அது உன் வார்த்தைகளை பாதுகாக்கும் .

கலந்தாலோசனை செய் !
அது உன் சிந்தனைகளை பாதுகாக்கும் .safe க்கான பட முடிவு

1 கருத்து: