செவ்வாய், 10 அக்டோபர், 2017

வேலைவாய்ப்பு

நீ
மட்டுமே
தனக்கு
கிடைத்த
வாய்ப்பாக
எண்ணி,,
தன்
திறமையையும்
சுற்றியிருக்கும்
வாய்ப்புகளையும்
இழந்து
வருகிறது
என்
இளையதலைமுறை......

# வேலைவாய்ப்பு # Placement

-----மு. நித்யா.

1 கருத்து: