என் கல்லூரி பயணம்

    

முதல் நாள் கல்லூரி பயணத்தில்
எங்களுக்குள் இருந்த்து ஏதோ ஒரு கருத்து வேறுபாடு
ஆனால் இன்றோ !.......
கல்லூரி பயணம் என்றோ
ஒர் நாள் முடியத்தான் போகிறது.
ஆனால் எங்கள் உறவு என்னும்
பயணத்திற்கு முடிவே இல்லை
ஆண்டு ஒரு முறை மட்டும்


Comments