உலகின் முதல் மருத்துவமனை

   
பண்டைய கிரேக்க மக்கள் தமது கோவில்களை தற்காலிக மருத்துவமனையாகப் பயன்படுத்தி வந்தனர். மருத்துவர்களைப் போல கடவுள் நோயைக் குணமாக்குவரார் என்று நம்பினர்.
  பின்னாளில், ரோமானியர்கள் சிறந்த ராணுவ மருத்துவமனைகளை உருவாக்கினர்.
  ’ஹாஸ்பிடல்’ என்கிற ஆங்கில வார்த்தை ’ஹாஸ்பிடாலியா’ என்ற லத்தீன் வார்த்தையில் இருந்து தோன்றியது. அதற்கு,’விருந்தினர் தங்குமிடம்’ என்று பொருள்.

Comments