தமிழ் புத்தகம்
புத்தகம் நல்ல புத்தகமே
புத்தம் புதிய புத்தகமே
தாய்மொழி தமிழின் புத்தகமே
தரத்தின் சிறந்த புத்தகமே

நம்தமிழ்ப் பாடப் புத்தகத்தை
நாளும் நன்கு படித்திடுவோம்
பாடலை, செய்யுளை அனைத்தையுமே
படித்து மனம் செய்வோமே.

நம்தமிழ்ப் பாடல், செய்யுள்களை
நாளும் இசையுடன் பாடிடுவோம்

பாடப் பாட இசைவளரும்
படிக்கப் படிக்கத் தமிழ்வளரும்.

ஒவ்வொரு தமிழனும் தாய்மொழியை
உணர்ந்து முயன்றுக் கற்றிடுவோம்
நல்ல நூல்பல எழுதிடுவோம்

நற்பணி தமிழுக்குச் செய்திடுவோம்.

Comments