செவ்வாய், 21 பிப்ரவரி, 2017

தமிழ் சொற்கள்தமிழ் சொற்கள்


                                            Image result for தமிழ்
 1. Whatsapp –  புலனம்
 2. Facebook –  முகநூல்
 3. Youtube – வலையொளி
 4. Instagram – படவரி
 5. Wechat – அளாவி
 6. Messanger – பற்றியம்
 7. Twitter – கீச்சியம்
 8. Telegram – தொலைவரி
 9. Skype – காயலை
 10. Bluetooth  – ஊடலை
 11. Wi-Fi – அருகலை
 12. Hotspot – பகிரலை
 13. Online – இயங்கலை
 14. Broadband – ஆலலை
 15. Offline –  முடக்கலை
 16. Thumbdrive – விரலி
 17. Hard disk – வன்தட்டு
 18. Battery – மின்கலம்
 19. GPS – தடங்காட்டி
 20. CC Tv – மறைகாணி
 21. OCR – எழுத்துணரி
 22. LED – ஒளிர்விமுனை
 23. 3 D – முத்திரட்சி
 24. 2 D –இருதிரட்சி
 25. Projector –  ஒளிவீச்சி
 26. Printer –  அச்சுப்பொறி
 27. Scanner –  வருடி
 28. Smart phone – திறன் பேசி
 29. Charger – மின்னூக்கி
 30. Sim card – செறிவட்டை
 31. Digital – எண்மின்
 32. Cyber- மின்வெளி
 33. Router – திசைவி
 34. Selfie – தம்படம்
 35. Thumbnail- சிறுபடம்
 36. Meme –  போன்மி
 37. Print screen – திரைப்பிடிப்பு
 38. Inkjet – மைவீச்சு
 39. Laser –சீரொளி


6 கருத்துகள்: