வெள்ளி, 28 செப்டம்பர், 2018

உனக்காக நான்

சூரியனாக நீ இருந்தால் 
உன்னை சுற்றி வரும் பூமியாகநான் வருவேன்
நிலவாக நீ இருந்தால் 
ன்னை ரசிக்கும்
இரவாக நான் வருவேன் 
நிலமாக நீ இருந்தால் 
உன்னை நனைக்கும் மழையாக நான் வருவேன் 
கரையாக நீ இருந்தால் 
ன்னை தொடும் 
அலையாக நான் வருவேன் கவலையாக நீ இருந்தால் அனைக்கும் காற்றாக நான்வருவேன்
சோர்வுற்று நீ இருந்தால் 
உன்னை தாங்கும் தோள் கொண்டு நான் வருவேன் இதயமாக நீ இருந்தால் 
உன்னுள் இசையாக நான் வருவேன் 
தனியாக நீ இருந்தால் 
உனக்கு துணையாக நான் வருவேன் 

கோ.சௌந்தர்யா 
கணினி பயன்பாட்டியல்

1 கருத்து: