வெள்ளி, 21 செப்டம்பர், 2018

விவேகம்

வெல்லும் வரை வேகமாக இரு
வென்ற பின் விவேகத்துடன் இரு
ஏன்எனில் வேகமும் விவேகமும்
இல்லா வாழ்க்கை சக்கரம் இல்லா
வண்டி போல நின்றுவிடும்........

2 கருத்துகள்: