ஞாயிறு, 11 செப்டம்பர், 2016

உலகின் முதல்...?????


உலகில் முதன் முதலாக பயன்படுத்தப்பட்ட சிலவற்றின்  நிழற்படத்தை  இங்கு தொகுத்து உள்ளேன்..!! 

4 கருத்துகள்: