செவ்வாய், 3 மார்ச், 2020

இன்றைய தினம்

இன்றைய தினம்
              உலக வனவிலங்குகள் தினம்.
              அலெக்சாண்டர் கிரகாம்பெல் பிறந்த தினம்.
சிலம்பின் பல்வேறு பெயர்கள்
1.சிலப்பதிகாரம்
2.தமிழ் முதல் காப்பியம்
3.உரையிடையிட்ட பாட்டுடைச் செய்யுள்
4.முத்தமிழ்க் காப்பியம்
5.முதன்மைக் காப்பியம்
6.பத்தினிக் காப்பியம்
7.நாடகக் காப்பியம்
8.குடிமக்கள் காப்பியம்
9.புதுமைக் காப்பியம்
10.பொதுமைக் காப்பியம்
11.வரலாற்றுக் காப்பியம்
12.புரட்சிக் காப்பியம்
13.போராட்டக்காப்பியம்
14.சிறப்பதிகாரம்.
சிலப்பதிகாரத்தில் நாடகம்
1.பாண்டரங்கம்
2.கொடுகொட்டி
3.மரக்கால்
4.பாவை
5.துடி
6.குடை
7.அல்லியம்
8.குடம்
9.மல்
10.பேடி
11.கடையம்
இன்றைய வெளிச்சம்
       பணத்தை இழந்தால் சொற்ப நட்டம், நேரத்தை இழந்தால் எல்லாமே நட்டம்.
       கடந்து வந்த பாதையைக் கவனி, வாழ்வின் அனுபவச் சுவடுகள் தானே தெரியும்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக