வெள்ளி, 16 டிசம்பர், 2016

வேதியியலுக்கான நோபல் பரிசு


Image result for வேதியியலுக்கான நோபல் பரிசு
         

1901 ஜாகபஸ் எச் வாண்ட் ஹாஃப்
நெதர்லாந்து இரசாயன இயக்கவியல் மற்றும் தீர்வுகள் சவ்வூடுபரவற்குரிய அழுத்தம் சட்டங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது

1902 எமில் ஹெர்மன் பிஷ்ஷர்
சர்க்கரை மற்றும் பியூரின் குழுக்கள் ஜெர்மனி செயற்கை ஆய்வுகள்

1903 ஸ்வண்டே ஹர்ஹெனியஸ்
மின் விலகல் ஸ்வீடன் தியரி

1904 சர் வில்லியம் ராம்சே
கிரேட் பிரிட்டன் மந்த வாயுக்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது

1905 அடால்ஃப் வான் Baeyer
ஜெர்மனி கரிம சாயங்கள் மற்றும் hydroaromatic கலவைகள்

1906 ஹென்றி மோய்சன்
பிரான்ஸ் பயின்றார், உறுப்பு புளோரின் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு

1907 எட்வார்ட் Buchner
ஜெர்மனி உயிர்வேதியியல் ஆய்வுகள், செல்கள் இல்லாமல் நொதித்தல் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது

1908 சர் எர்னஸ்ட் ரூதர்போர்ட்
உறுப்புகள் கிரேட் பிரிட்டன் சிதைவு, கதிரியக்க பொருட்கள்.

1909 வில்ஹெல்ம் Ostwald
ஜெர்மனி கேட்டலிசிஸ் இரசாயன சமநிலையானது, மற்றும் எதிர்விளைவு விகிதங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது

1910 ஓட்டோ வால்லாச்
ஜெர்மனி கொழுப்புவட்டமான கலவைகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது

1911 மேரி கியூரி
போலந்து-பிரான்ஸ் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ரேடியம், பொலோனியம்.


1913 ஆல்ஃபிரட் வெர்னர்
மூலக்கூறுகள் உள்ள அணுக்களின் சுவிச்சர்லாந்து பிணைப்பு உறவுகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.(கனிம வேதியியல்)

1914 தியோடர் டபிள்யூ ரிச்சர்ட்ஸ்
அமெரிக்கா அணு எடை தீர்மானிக்கப்படுகிறது

1915 ரிச்சர்ட் எம் தருவித்தது
ஜெர்மனி விசாரணை ஆலை நிறமி, குறிப்பாக பச்சையம்


1920 வால்த்தெர் எச் Nernst
வெப்பவியக்கவியலின் ஜெர்மனி ஆய்வுகள்

1921 பிரடெரிக் Soddy
சமதாணிகளுக்கான கதிரியக்க பொருட்களை, நிகழ்வு மற்றும் இயற்கை .

1922 பிரான்சிஸ் வில்லியம் ஆஸ்டன்
கிரேட் பிரிட்டன் பல ஓரிடத்தான்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது, பொருண்மை நிரல் வரைவி கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

1923 ஃபிரிட்ஸ் Pregl
கரிம சேர்மங்கள் ஆஸ்திரியா சிறு பொருள்களைக் கூறுபடுத்தி ஆய்தல்.

1925 ரிச்சர்ட் Zsigmondy
ஜெர்மனி, ஆஸ்திரியா கூழ்ம வேதியியல் (ultramicroscope)

1926 தியோடர் Svedberg
ஸ்வீடன் கலைக்க அமைப்புகள் (ultracentrifuge)

1927 ஹென்ரிக் Wieland,
பித்த அமிலங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது

1928 அடால்ஃப் ஒட்டோ ரீன்ஹோல்ட் Windaus
ஸ்டெரால்களில் ஜெர்மனி ஆய்வு மற்றும் வைட்டமின்கள் அவற்றின் உறவு (வைட்டமின் டி).

1929 சர் ஆர்தர் ஹென்டர்சன்
ஹான்ஸ் வான் ஆய்லர்-Chelpin
இங்கிலாந்து
ஸ்வீடன், ஜெர்மனி சர்க்கரைகள் மற்றும் என்சைம்கள் நொதித்தல் .

1930 ஹான்ஸ் பிஷ்ஷர்
 செயற்கையாக ஏமின்கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

1931 பிரெடெரிக் Bergius
கார்ல் போஷ்

ஜெர்மனி அபிவிருத்தி இரசாயன உயர் அழுத்த செயல்முறைகள்.

1932 இர்விங் Langmuir

1934 ஹரோல்ட் கிளேட்டன் Urey
கன ஹைட்ரஜன் ஐக்கிய அமெரிக்கா டிஸ்கவரி .(தூத்தேரியம்)

1935 ஃபிரடெரிக் Joliot-கியூரி
ஐரீன் Joliot-கியூரி

புதிய கதிரியக்க தனிமங்களை பிரான்ஸ் கூட்டிணைப்பு (செயற்கை கதிரியக்கம்)

1936 பீட்டர் ஜே டபிள்யூ டெபை
இருமுனைத் தருணங்களை மற்றும் வாயுக்கள் X கதிர்கள் மற்றும் எலக்ட்ரான் விட்டங்களின் விளிம்பு

1937 வால்டர் என் ஹேவோர்த்
பால் Karrer

கார்போஹைட்ரேட் மற்றும் வைட்டமின் சி
ஆய்வு கரோட்டினாய்டுகள் மற்றும் flavins மற்றும் வைட்டமின்கள் A, B2


1939 அடால்ப் எஃப்.ஜே. Butenandt
Lavoslav Stjepan Ružička

பாலியல் ஹார்மோன்கள் மீது சுவிச்சர்லாந்து ஆய்வுகள்
ஆய்வு polymethylenes மற்றும் உயர் டெர்ப்பென்ஸ்


1943 ஜோர்ஜ் டி Hevesy
ரசாயன செயல்முறைகள் விசாரணை அறிகுறிகளாக சமதாணிகளுக்கான 
கண்டுபிடிப்புகள்.

1944 ஓட்டோ ஹான்
ஜெர்மனி அணுக்களின் அணு பிளப்பு கண்டுபிடிக்கப்பட்டது

1945 Artturi Ilmari Virtanen
விவசாய மற்றும் உணவு வேதியியல் பகுதியில் பின்லாந்து கண்டுபிடிப்புகள், தீவனம் பாதுகாப்பதற்கான முறை.

1946 ஜேம்ஸ் பி சம்னர்
ஜான் எச் நார்த்ராப்
வெல்டன் எம் ஸ்டான்லி

அமெரிக்காவில் தயாரிக்கப்பட்ட தூய வடிவில் என்சைம்கள் மற்றும் வைரஸ் புரதங்கள்
என்சைம்கள் Crystallizability

1947 சர் ராபர்ட் ராபின்சன்

1948 ஆர்ன் டபிள்யூ கே Tiselius
மின் மற்றும் பரப்புக் கவர்ச்சி, சீரம் புரதங்கள் குறித்து கண்டுபிடிப்புகள் பயன்படுத்தி ஸ்வீடன் பகுப்பாய்வு

1949 வில்லியம் எஃப் Giauque
இரசாயன வெப்ப இயக்கவியலுக்கு அமெரிக்கா பங்களிப்பு, மிகவும் குறைந்த வெப்பநிலையில் பண்புகள் (வெப்பமாற்றமில்லா காந்த நீக்கம்)

1950 கர்ட் ஆல்டர்
ஓட்டோ பி எச் டையீல்-

ஜெர்மனி அபிவிருத்தி தையீன்றொகுப்பு.

1951 எட்வின் எம் மெக்மில்லனுடன்
கிளென் டி Seaborg

transuranium கூறுகள் வேதியியலில் அமெரிக்கா கண்டுபிடிப்புகள்


1953 ஹெர்மன் Staudinger
மூலக்கூறு வேதியியல் பகுதியில் ஜெர்மனி கண்டுபிடிப்புகள்

1954 லினஸ் சி பாலிங்
புரதங்கள் மூலக்கூறு அமைப்பு கண்டுபிடிப்புகள்

1955 வின்சென்ட் டு Vigneaud
அமெரிக்கா ஒரு polypeptide ஹார்மோன் கண்டுபிடிப்புகள்.

1956 சர் சிறில் நார்மன் Hinshelwood
நிகோலாய் என் Semenov

வேதி வினைகளின் சோவியத் யூனியன் வழிமுறைகள்

1957 சர் அலெக்சாண்டர் ஆர் டாட்
கிரேட் பிரிட்டன் ஆய்வு ந்யூக்லியோடைட்களையும் தங்கள் கோஎன்சைம்களின்

1958 பிரடெரிக் சாங்கர்
புரதங்களின் கிரேட் பிரிட்டன் அமைப்பு, குறிப்பாக இன்சுலின்

1959 ஜரோஸ்லாவ் Heyrovský
செக் குடியரசு Polarography

1960 வில்லார்ட் எஃப் லிப்பி
வயது தீர்மானங்கள் கார்பன் 14 ஐக்கிய அமெரிக்கா விண்ணப்பம் (ரேடியோகார்பனின் டேட்டிங்)

1961 மெல்வின் கால்வின்
அமெரிக்காவில் தாவரங்கள் மூலம் கார்பானிக் அமிலம் ஜீரணம் படித்தார் (ஒளிச்சேர்க்கை)1963 கிலியோ Natta
கார்ல் சீக்லர்
 வேதியியல் மற்றும் உயர் பாலிமர்களைக் தொழில்நுட்பம்

1964 டோரதி மேரி க்ரோஃபூட் ஹோட்ஜ்கின்
எக்ஸ் கதிர்கள் மூலம் உயிரியல் ரீதியாக முக்கிய பொருட்களின் கிரேட் பிரிட்டன் வடிவமைப்பு தீர்மானத்தின்

1965 ராபர்ட் பி வுட்வார்ட்
இயற்கை பொருட்கள் அமெரிக்கா கூட்டிணைப்பு

1966 ராபர்ட் எஸ் Mulliken
அமெரிக்கா சுற்றுப்பாதை முறையை பயன்படுத்தி இரசாயன பிணைப்புகள் மற்றும் மூலக்கூறுகள் எலக்ட்ரான் அமைப்பு கண்டுபிடிப்புகள்.

1967 மன்ஃபிரட் ஐகன்
ரொனால்ட் ஜி டபிள்யூ Norrish
ஜார்ஜ் போர்ட்டர்
 மிகவும் வேகமாக ரசாயன எதிர்வினைகளை விசாரணை கண்டுபிடிப்புகள்.


1970 லூயிஸ் எஃப் Leloir
சர்க்கரை நியூக்ளியோடைட்களும் அர்ஜென்டீனா டிஸ்கவரி மற்றும் கார்போஹைட்ரேட் உயிரியல் கண்டுபிடிப்புகள்

1971 ஹெகார்ட் Herzberg
 இலவச தீவிரவாதிகள் கனடா எலக்ட்ரான் அமைப்பு மற்றும் மூலக்கூறுகள் வடிவியல்  கண்டுபிடிப்பு (மூலக்கூறு நிறமாலைகாட்டியியல்)

1972 கிரிஸ்துவர் பி அன்ஃபின்சன்
ஸ்டான்போர்ட் மூர்
வில்லியம் எச் ஸ்டீன்

ribonuclease செயலில் சென்டர் ஆய்வு (மூர் & ஸ்டீன்)

1973 எர்ன்ஸ்ட் ஓட்டோ பிஷ்ஷர்
ஜெஃப்ரி வில்கின்சன்

உலோக கரிம ரொட்டி கலவைகள் கிரேட் பிரிட்டன் வேதியியல்

1974 பால் ஜே வில்
பெருமூலக்கூறுகள் ஐக்கிய அமெரிக்கா இயற்பியல் வேதியியல்

1975 ஜான் கார்ன்ஃபார்த்
விளாடிமிர் ப்ரேலாக்

யூகோஸ்லாவியா - என்சைம் ஊக்கவினை வினைகளின் சுவிச்சர்லாந்து முப்பரிமாண
கரிம மூலக்கூறுகளை மற்றும் வினைகளின் முப்பரிமாண ஆய்வு

1976 வில்லியம் என் ஆராய்கிறார்
boranes 
செலவுத்தொகுதி கட்டமைப்புகள் கோட்பாடு செய்ய முடியாத செயல்முறைகள் வெப்ப இயக்கவியலுக்கு 1977 இல்யா Prigogine பெல்ஜியம் பங்களிப்புகள்,

1978 பீட்டர் மிட்செல்
கிரேட் பிரிட்டன் ஆய்வு உயிரியல் ஆற்றல் பரிமாற்றம், chemiosmotic கோட்பாடு வளர்ச்சி

1979 ஹெர்பர்ட் சி பிரவுன்
ஜியார்ஜ் விட்டிங்

(கரிம) போரான் மற்றும் பாஸ்பரஸ் கலவைகள் ஜெர்மனி அபிவிருத்தி  கண்டுபிடிப்புகள்.

1980 பால் பெர்க்
வால்டர் கில்பர்ட்
பிரடெரிக் சாங்கர்

கிரேட் பிரிட்டன் நியூக்ளிக் அமிலங்கள் உயிர்வேதியியல், குறிப்பாக கலப்பின டிஎன்ஏ (மரபணு அறுவை சிகிச்சை தொழில்நுட்பம்) (பெர்க்) படித்தார்
நியூக்ளிக் அமிலங்கள் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது அடிப்படை தொடர்கள் (கில்பர்ட் மற்றும் சாங்கர்)

1981 Kenichi புக்கி
ரூவால் ஹாஃப்மேன்

ரசாயன எதிர்வினைகளை முன்னேற்றம் குறித்து அமெரிக்கா கோட்பாடுகள் (எல்லை சுற்றுப்பாதை கோட்பாடு)

1982 ஆரன் குலுக்
தென் ஆப்ரிக்கா உயிரியல் ரீதியாக முக்கிய நியூக்ளிக் அமிலம் புரதம் வளாகங்களில் வர்ணனையும் உருவாக்கப்பட்டது, படிகவியல் முறைகள்

1983 ஹென்றி டாபெ
எதிர்வினை குறிப்பாக உலோக வளாகங்களில் எலக்ட்ரான் பரிமாற்ற வழிமுறைகள்,

1984 ராபர்ட் புரூஸ் Merrifield
பெப்டைட்களையும் புரதங்கள் தயாரித்தல் அமெரிக்கா முறை

1985 ஹெர்பர்ட் Hauptman
ஜெரோம் Karle
அமெரிக்கா படிக அமைப்புகளின் உறுதியை நேரடி முறைகளை உருவாக்கிது.

1986 டட்லி ஆர் Herschbach
யுவான் டி லீ
ஜான் சி Polanyi 

இரசாயன தொடக்க செயல்முறைகள் 

1987 டொனால்ட் ஜேம்ஸ் திணி
சார்லஸ் ஜே பித்தர்சன்
ஜோன் மரி Lehn

உயர் தேர்ந்தெடுக்கும் கட்டமைப்புரீதியாக குறிப்பிட்ட தொடர்பு கொண்டு மூலக்கூறுகள் பிரான்ஸ் அபிவிருத்தி.

1988 ஜோஹன் Deisenhofer
ராபர்ட் ஹூபர்
ஹார்முட் மிஷேல்


ஜெர்மனி ஒரு ஃபோட்டோசின்தடிக் எதிர்வினை மையத்தில் முப்பரிமாண அமைப்பில் தீர்மானிக்கப்படுகிறது

1989 தாமஸ் ராபர்ட் Cech

ribonucleic அமில வினையூக்கத் பண்புகள் (ஆர்.என்.) கண்டுபிடிக்கப்பட்டது

1990 எலியாஸ் ஜேம்ஸ் கோரே
அமெரிக்காவில் சிக்கலான இயற்கை கலவைகள் தொகுப்புக்கான அபிவிருத்தி நாவல் முறைகள் (retrosynthetic பகுப்பாய்வு)

1991 ரிச்சர்டு ஆர் எர்ன்ஸ்ட்
உயர் தீர்மானம் அணுக்கரு காந்த ஒத்திசைவு நிறமாலை (என்எம்ஆர்)

1993 கேரி பி Mullis
மைக்கேல் ஸ்மித்

பாலிமரேஸ் கனடா இன்வென்ஷன் (பி.சி.ஆர்)
தளத்தில் குறிப்பிட்ட மரபணு மாற்ற அபிவிருத்தி

1994 ஜார்ஜ் Olah  Carbocations கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

1995 பால் கிரூட்சென்
மரியோ மோலினா
எஃப் ஷெர்வுட் ரோலாண்ட்


அமெரிக்காவில் வேலை வளிமண்டல வேதியியல், குறிப்பாக ஓசோன் உருவாக்கம் மற்றும் சிதைவு குறித்து

1996 ஹரோல்ட் டபிள்யூ Kroto
ராபர்ட் எஃப் கர்ல், ஜூனியர்
ரிச்சர்ட் ஸ்மால்லி

 ஃபுல்லெரென்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது

1997 பால் டேலோஸ் போயர்
ஜான் வாக்கர்
ஜென்ஸ் சி Skou

அடினோசின் டிரைபாஸ்பேட் தொகுப்புக்கான அடித்தளத்தில் என்சைமாக்கல் பொறிமுறையை தெளிவுபடுத்த (ஏடிபி)
அயனி சரக்குக் நொதி, நா + K + -ATPase முதல் கண்டுபிடிப்பு

1998 வால்டர் Kohn
ஜான் Pople

அடர்த்தி செயல்பாட்டு கோட்பாடு கிரேட் பிரிட்டன் அபிவிருத்தி (Kohn)
குவாண்டம் வேதியியல் (காஸ்ஸியன் கணினி நிரல்கள்) கணக்கீட்டு முறைகள் அபிவிருத்தி (போப்)

1999 அகமது எச் Zewail
 ஃபெமடோசெகண்ட் நிறப்பிரிகை பயன்படுத்தி வேதி வினைகளின் மாற்றம் 

2000 ஆலன் ஜே ஹீகர்
ஆலன் ஜி MacDiarmid
ஹிடேகி ஷிரக்காவா

 பாலிமர்கள் உருவாக்கப்பட்டது

2001 வில்லியம் எஸ் நோல்ஸ்
Ryoji Noyori
கார்ல் பாரி Sharpless


வேலை chirally வினையூக்கப்படுத்தப்பட்ட ஹைட்ரஜன் எதிர்வினைகள் (நோல்ஸ் மற்றும் Noyori)
வேலை chirally வினையூக்கப்படுத்தப்பட்ட ஆக்ஸிஜனேற்ற எதிர்விளைவுகள் (Sharpless)

2002 ஜான் பென்னெட் ஃபென்
Jokichi Takamine
உத்ரிச் 

வெகுஜன ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரிக் க்கான சுவிச்சர்லாந்து உருவாக்கப்பட்டது மென்மையான புறந்தள்ளுதல் அயனியாக்கும் முறைகள் உயிரியல் பெருமூலக்கூறுகள் பகுப்பாய்வு (ஃபென் & டனாக)
தீர்வு உயிரியல் பெருமூலக்கூறுகள் முப்பரிமாண கட்டமைப்பை தீர்மானிக்கும் உருவாக்கப்பட்டது அணுக்கரு காந்த ஒத்திசைவு நிறமாலை (உத்ரிச்)

2003 பீட்டர் AGRE
ரோட்ரிக் MacKinnon

 சவ்வு நீர் போக்குவரத்து தண்ணீர் கால்வாய்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது
செல்களில் அயனி வழிகளின் கட்டமைப்பு மற்றும் இயக்கவியல் ஆய்வுகள் நிகழ்த்தப்படுகிறது

2004 ஆரோன் Ciechanover
Avaram Hershko
இர்வின் ரோஸ்
 யுபிக்விட்டின்-இடைநிலை புரோட்டீன் தரமிழப்பு செயல்முறை 

2005 ஈவ் Chauvin
றொபேட் எச் Grubbs
ரிச்சர்டு ஆர் Schrock

அமெரிக்கா 'பச்சை' வேதியியலில் ஏற்பட்டுள்ள முன்னேற்றங்களால் அனுமதிக்கிறது, கரிம தொகுப்பு ஒலியிடப்பெயர்வால் முறை உருவாக்கப்பட்டது
"ஈகார்யோட்டிக் படியெடுத்தல் மூலக்கூறு அடிப்படையில் பற்றிய ஆய்வில்

2006 ரோஜர் கோர்ன்பெர்க் 
2007 கெரார்டு எர்ட்டில்

2008 ஷிமோமுரா ஓசாமு
மார்ட்டின் Chalfie
ரோஜர் ஒய் Tsien
"பச்சை ஒளிரும் புரதம் கண்டுபிடிப்பு மற்றும் மேம்பாடு, GFP"

2009 வெங்கட்ராமன் ராமகிருஷ்ணன்
தாமஸ் Steitz
அடா Yonath ஐக்கிய ராஜ்யம்

"ரிபோசோம் அமைப்பு மற்றும் செயல்பாடு ஆய்வுகள்" Isreal

2010 -இச்சி நெகிஷி
அகிரா சுசுகி
ரிச்சர்ட் ஹெக் 
 "பலேடியம்-குறுக்கு இணைப்பு வளர்ச்சி

2011 டேனியல் Shechtman
"அரை-படிகங்களின் கண்டுபிடிப்பு 'இஸ்ரவேலின்
"ஜி-புரதத்துடன்-இணைத்த வாங்கிகளை ஆய்வுகள்" 2012 ராபர்ட் Lefkowitz மற்றும் பிரையன் Kobilka அமெரிக்கா

2013 மார்ட்டின் Karplus, மைக்கேல் லெவிட், Arieh Warshel  "சிக்கலான இரசாயன அமைப்புகள் multiscale மாதிரிகள் அபிவிருத்தி"

2014 எரிக் Betzig, ஸ்டீபன் டபிள்யூ ஹெல், வில்லியம் Moerner (அமெரிக்கா)  "சூப்பர்-தீர்க்கப்பட ஒளி நுணுக்குக்காட்டியைப் வளர்ச்சிக்கு"

2015 தாமஸ் லிண்டாஹல், அஜீஸ் Sancar, பால் Modrich ஐக்கிய ராஜ்யம்,  "டிஎன்ஏ பழுது இயக்கவியல் ஆய்வுகள் ஐந்து"

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக