வியாழன், 15 டிசம்பர், 2016

முக்கிய தினங்கள்
Ø  தந்தையர் தினம்    -ஜுன் – 20
Ø  அன்னையர் தினம்  - மே 2வது ஞாயிறு
Ø  உலக தண்ணீர் தினம் - மார்ச் 22
Ø  உலக உணவு தினம் - அக்டோபர் 16
Ø  சர்வதேச தொழிலாளர் தினம்- மே 1
Ø  உலக ஓசோன் தினம்- செப்டம்பர் 16
Ø  செஞ்சிலுவை தினம்- மே 8
Ø  காமன் வெல்த் தினம்- மே 24                     
Ø  உலக தர நிர்ணய தினம்அக்டோபர் 4
Ø  புகையிலை எதிர்ப்பு தினம்-மே 31
Ø  உலக சுற்றுச்சுழல் தினம்- ஜுன் 5
Ø  ஹிரோஷிமா தினம்-ஆகஸ்ட் 3
Ø  உலக கல்வி தினம்-செப்டம்பர் 8
Ø  உலக தொழுநோய் ஒழிப்பு தினம்-ஜுன் 30
Ø  சர்வதேச நட்பு தினம்-ஆகஸ்ட் 3
Ø  உலக விலங்கு நல்வாழ்வு தினம்-அக்டோபர் 4
Ø  உலக ஊனமுற்றோர் தினம்-மார்ச் 15
Ø  உலக ஆஸ்துமா தினம்-மே 3
Ø  உலக சிக்கன தினம்-அக்டோபர் 30
Ø  செயலாளர்கள் தினம்-ஏப்ரல் 21
Ø  தேசிய கிஸான் தினம்-டிசம்பர் 23
Ø  உலக எல்ட்ஸ் தினம்- டிசம்பர் 1
Ø  தேசிய விளையாட்டு தினம்-ஆகஸ்ட் 29
Ø  உலக சுற்றுலாப் பயணிகள் தின-செப்டம்பர் 27
Ø  உலக காசநோய் தினம்-மார்ச் 2
Ø  உலகப் பாரம்பரிய தினம்-ஏப்ரல் 18
Ø  தேசிய அஞ்சல் தினம்-அக்டோபர் 10
Ø  தேசிய கப்பலோட்டு தினம்-ஏப்ரல் 5
Ø  உலக காட்டுவள தினம்-மார்ச் 21
Ø  தேசிய அறிவியல் தினம்-பிப்ரவரி 28
Ø  பூமி தினம் -ஏப்ரல் 22
Ø  தேசிய இளைஞர் தினம்- ஜனவரி12
Ø  உலக சுகாதார தினம்-ஏப்ரல் 7
Ø  தேசிய காக்காய் வலிப்பு தினம்-நவம்பர் 17
Ø  உலக நுகர்வோர் தினம்-மார்ச் 15
Ø  தேசிய தொழில் நுட்ப தினம்-மே 11
Ø  உலக தொலைத்தொடர்பு தினம்-மே 17

3 கருத்துகள்: