சனி, 2 ஜூலை, 2016

கவிதையின் சிறப்பு 
ஒரு நிமிடம் யோசிக்க வைத்த கவிதை

பல நிமிடங்களில் வாக்கியமானது,                                                         
வாக்கியமான இக்கவிதை பிரபலமானது,

பிரபலமான இக்கவிதை இன்று உலகம்
               
         சுற்றும்  வாலிபனாக திகழ்கிறது!!!                     
   
2 கருத்துகள்: