Featured post

விவேகம்

வெல்லும் வரை வேகமாக இரு வென்ற பின் விவேகத்துடன் இரு ஏன்எனில் வேகமும் விவேகமும் இல்லா வாழ்க்கை சக்கரம் இல்லா வண்டி போல நின்றுவிடும்.........

Wednesday, 24 January 2018

இளைய சமுதாயமே கைகொடுப்பீர்சிந்தையில் சிந்தித்தால்,
நன் மந்திரம் போதித்தால்,
விந்தையால் விதை விதைத்தால்,
மந்தையில் வளம் நீ படைத்தால் 
சந்தையில் சாதிப்பாய், சரித்திரம் நீ படைப்பாய்,
சாகச உடை உடுப்பாய், சாதியை நீ உடைப்பாய், 
சமரசம் அதை தொடுப்பாய,; சங்கமம் நீ தொகுப்பாய்,
சங்க நூல் வழி மதிப்பாய் - நீ
    தழிழனாய் தடம் பதிப்பாய்.     
                                   
பவித்ரா வெங்கடேசன்              
                    முதலாமாண்டு கணினிப் பயன்பாட்டியல்

No comments:

Post a Comment