வெள்ளி, 5 ஆகஸ்ட், 2022

அருவி

மாமலை மீதி ருந்தே,

மாமழை பெய்ய வீழும்!

வீழ்ந்திடும் அருவி நீரால்,

விளைந்திடும் தாவ ரங்கள்!

குறிஞ்சியின் குழந்தை யன்றோ,

குதித்திடும் அருவி தானும்!

ஆறுகள் அருவி யாலே,

ஆவதும் உண்மை யன்றோ!

                          -M.Sanmati II-BSC Computer Science.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக