திங்கள், 12 ஆகஸ்ட், 2019

☺☺☺.....வேளைக்கு போய் ஆயுளை கொறச்சிக்காதீங்க.....!!!!☺☺☺☺

முயல்
ஓடுகிறது, தாவுகிறது, குதிக்கிறது, சுறுசுறுப்பாக இருக்கிறது.....
ஆனால் 15வருடங்கள்
தான் வாழ்கிறது.....
ஆமை
ஓடுவதில்லை, குதிப்பதில்லை, ஏன்...!!!! எதுவும் செய்வதில்லை.
ஆனால் 150 வருடங்கள் வாழ்கின்றன.
இதனால் அறியப்படும் நீதி..
வெட்டியா இருந்தால்
உன்னுடைய லைப் கெட்டியாக இருக்கும்... அதனால் யாரும்
வேளைக்கு போய் ஆயுளை கொறச்சிக்காதீங்க.....☺☺☺☺☺☺☺😊😊😊😊☺☺☺☺

1 கருத்து: