ஞாயிறு, 1 ஜனவரி, 2017

வேதியியலில் உள்ள தனிமங்கள்


            Image result for வேதியியலில் உள்ள தனிமங்கள்

 1. ஐதரசன்
 2. ஹீலியம்
 3. லித்தியம்
 4. பெரிலியம்
 5. போரோன்
 6. காபன்
 7. நைதரசன்
 8. ஒட்சிசன்
 9. புளோரின்
 10. நியன்
 11. சோடியம்
 12. மக்னீசியம்
 13. அலூமீனியம்
 14. சிலிக்கன்
 15. பொஸ்பரசு
 16. கந்தகம்
 17. குளோரின்
 18. ஆர்கன்
 19. பொட்டாசியம்
 20. கலசியம்
 21. ஸ்கண்டியம்
 22. டைட்டேனியம்
 23. வனேடியம்
 24. குரோமியம்
 25. மங்கனீசு
 26. இரும்பு
 27. கோபால்ட்
 28. நிக்கல்
 29. செப்பு
 30. நாகம்
 31. கல்லியம்
 32. ஜெர்மானியம்
 33. ஆர்செனிக்
 34. செலெனியம்
 35. புரோமின்
 36. கிரிப்டோன்
 37. ருபிடியம்
 38. ஸ்ட்ரோண்டியம்
 39. யிற்றியம்
 40. செர்கோனியம்
 41. நியோபியம்
 42. மொலிப்டெனம்
 43. டெக்னிசியம்
 44. ருதெனியம்
 45. ரோடியம்
 46. பல்லேடியம்
 47. வெள்ளி
 48. கட்மியம்
 49. இந்தியம்
 50. தகரம்
 51. அந்திமன்
 52. தெலூரியம்
 53. அயடின்
 54. செனன்
 55. சீசியம்
 56. பேரியம்
 57. லந்தானம்

 1. சீரியம்
 2. பரசோடியம்
 3. நியோடைமியம்
 4. பொரோமித்தியம்
 5. சமேரியம்
 6. யூரோப்பியம்
 7. கடோலினியம்\
 8. தெர்பியம்
 9. டைஸ்புரோக்யம்
 10. ஹொல்மியம்
 11. எர்பியம்
 12. துலியம்
 13. யுடர்பியம்
 14. லியுதேத்தியம்
 15. ஹப்னியம்
 16. தந்தாலம்
 17. தங்ஸ்தென்
 18. ரெனியம்
 19. ஒஸ்மியம்
 20. இரிடியம்
 21. பளாட்டினம்
 22. பொன்
 23. பாதரசம் (தனிமம்)
 24. தல்லியம்
 25. ஈயம்
 26. பிஸ்மத்
 27. பொலோனியம்
 28. அஸ்தாதைன்
 29. ரேடோன்
 30. பிரன்சியம்
 31. ரேடியம்
 32. அக்டினியம்
 33. தோரியம்
 34. புரொட்டக்டினியம்
 35. யுரேனியம்
 36. நெப்டூனியம்
 37. புலூட்டோனியம்
 38. அமெரிகியம்
 39. கியூரியம்
 40. பெர்கெலியம்
 41. கலிபோர்ணியம்
 42. ஐன்ஸ்டீனியம்
 43. பெர்மியம்
 44. மெண்டலேவியம்
 45. நோபெலியம்
 46. லோரென்சியம்
 47. ருதெர்போர்டியம்
 48. டப்னியம்
 49. சீபோர்ஜியம்
 50. போரியம்
 51. ஹஸ்ஸியம்
 52. மீட்நேரியம்
 53. டாம்ஸ்ராட்டியம்
 54. யுனுனுனியம்
 55. யுனன்பியம்
 56. யுனண்ட்ரியம்


1 கருத்து: