சனி, 22 ஜூலை, 2017

யார் அவர்?                                                                               
சுகன சுமையாய் மார்பில் சுமந்து வளர்த்தவர்!
     தொலைநோக்கு சிந்தனைக்கு வித்திட்டவர்!
மிரட்டலில் பயந்து பணிய வைத்தவர்!
     அன்பில் நனைய வைத்தவர்!
தைரியத்தை ஊட்டி வளர்த்தவர்!
     தோள் கொடுத்து வளர்த்த தோழன்!
உன்னால் முடியும்
என்னும் வார்த்தையை அறிமுகப்படுத்தியவர்!
     என்றும் உறுதுனையாக இருப்பவர்;
என்னை நினைத்து என்றும் பெறுமைபடுபவர்!
     நான் செய்யும் தவறை சுட்டி காட்டுபவர்!
என் மேல் எனக்கு இல்லாத நம்பிக்கை
     அவருக்கு என்றும் இருக்கும்!
அவர் யாராக இருக்க முடியும் என் “தந்தை”யை தவிர?

1 கருத்து: