பொறுமை!!

   

மனிதனுக்கு  தேவை மொழி                                        
மொழிக்கு      தேவை பேச்சு

பேச்சுக்கு       தேவை படிப்பு

படிப்புக்கு       தேவை கல்வி

கல்விக்கு       தேவை ஆசிரியர்

ஆசிரியருக்கு  தேவை வேலை


வேலைக்கு    தேவை பொறுமை!!!

Comments